Is é ráiteas misin Lár- Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille ná cur chun cinn leanúnach a dhéanamh ar cheantar Ghleann Cholm Cille mar áit chónaithe, áit oibre agus áit chaitheamh aimsire den chéad scoth tré thionscadail pobail a chur i bhfeidhm. 

Tá sé mar aidhm ag na tionscadail seo uasmhéadú a dhéanamh ar acmhainneacht na n-achmahinní atá ann cheanna féin agus ar an bhonneagar, na háiseanna agus na seirbhísí atá riachtanach do leas mhuintir na háite san am atá le theacht.  

Bhéarfaidh an Lár-Chomhairle tacaíocht agus spreagadh do chur chun cinn an chultúir agus do chaomhnú agus athbheochana na Gaeilge i nGleann Cholm Cille.


The mission statement of Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille is to continuously enhance the Glencolmcille area as an ideal place to live, work and play through the implementation of community projects. 

These projects are aimed at maximising the potential of existing resources and developing the necessary infrastructure, facilities and services for the benefit of the local population into the future. 

The Lár Comhairle will also support and encourage the development of culture and the maintenance & revitalisation of the Irish language in Glencolmcille.